Birimlerimiz

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Gökhan ÖZGEN

 • -Sekreterlik
 • Proje Birimi Amirliği
 • Genel evrak kayıt ve dağıtımı,
 • Kurumsal yazışmaların yapılması,
 • Meclis ve Encümen Kararlarının kayıt altına alınması,
 • Personel ve Özlük İşleri hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Özel Kalem hizmetlerinin yürütülmesi işlerini yürütmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

H. Alperen DEMİRCİOĞLU

 • Makine İkmal Bakım ve Onarım Amirliği
 • Su, Elektrik ve Teknik Hizmetler Birim Amirliği
 • Çevre Temizlik Birimi Amirliği
 • Belediyemizin imar mevzuatı gereğince yerine getirmesi gereken Belediye ve Mücavir alan içerisindeki alanların, halihazır haritalarını yapmak ve yaptırmak,
 • Belediye ve Mücavir Alan içindeki alanlarda, hedeflenen genel gelişime uygun olarak imar planları yapmak veya yaptırmak,
 • İmar Planlarını uygulamak,
 • Her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek,
 • Her türlü yapıyı inşaat aşamalarında denetlemek,
 • Her türlü yapı projeleri - planları üretmek,
 • Cadde, sokak, hane numara ve isimlendirme hizmetleri yürütmek,
 • Belediyece yapılacak veya yaptırılacak her türlü inşaat işleri ile bordür, tretuvar yapımı, ve bunun gibi imalatların yapımı ve denetimini yapmak,
 • Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerini yapmak,
 • Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası, yeni yol açılması, düzenlenmesi bakım ve onarım işlerini yapmak,
 • Arazi su kanallarını kontrol etmek ve düzenlemek ile görevlidir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gökhan ÖZGEN

 • Emlak, Tahakkuk ve Tahsilat Servisi
 • Bütçesinin hazırlanması,
 • Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi,
 • Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi,
 • Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili,
 • Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması,
 • Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi işlerini yürütmektedir.

Zabıta Amirliği

Zabıta Amirliği

Uğur ULUÇAY

 • Kasabamızın ana caddeleri, bulvarları ve meydanlarında düzen, sağlık ve huzurun korunmasını sağlamak,
 • Vatandaşın şikayetlerini takip ederek, şikayet hakkında tutanak tutmakta ve gerekli işlemleri yapmak,
 • Belediye uyarı ve yasaklarına uymayan kişiler ve işyerleri hakkında mevzuatta belirtilen para cezalarını uygulamak,
 • Kasabamızda faaliyet gösteren işyerlerini ilgili mevzuatlara uygun olarak ruhsatlandırmak,
 • Umumi yerlerin temizlik ve intizamını kontrol etmek,
 • Hizmet erbabının sağlık yönünden kontrolü,
 • İlçemizde bulunan umuma mahsus yerlerle, gıda maddesi satışı yapan işyerleri öncelikli olmak üzere, tüm işyerlerinde devamlı olarak denetim ve kontrolleri yapmak,
 • Cadde ve sokaklarda gelişi güzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekli ilanlar yapılarak uymayanları ikaz etmek,
 • Ayar ve ölçüleri kanununa göre işlem yapmak,
 • Belediye gelir kanununa göre izinsiz ve uygunsuz işgalleri engellemek ile görevlidir.