ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olup kasabamızda bulunan aşağıda adresi, cinsi, pafta, parsel, m², muhammen kira bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi uyarınca ve kira şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 10 yıllığına kiraya verilecektir. 1- İhale 14.07.2021 tarihinde Belediyemiz Toplantı salonunda Encümen(ihale komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 2- İhaleye ait her türlü vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde kalan kişiye aittir. 3- İhale üzerinde kalan kişi, ihale sonunda ihaleden çekildiğini beyanı durumunda geçici teminatı belediyemize gelir olarak kaydedilir. 4- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak ve aşağıda istenilen belgeleri ihale saatinden önce komisyonumuza sunması şarttır: a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek (ikametgah); b) Geçici teminatı yatırmış olmak; c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi; d) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek; e) Belediyemiz mali hizmetler müdürlüğünden alacağı borcu yoktur yazısı; f) İhale Yasaklısı olmadığına dair beyan; g) Dosya bedelinin yatırdığına dair makbuz 5- Kiraya verilecek taşınmazların parselinin ön kısmında bulunan iz düşümle birlik bina bütünlüğü arz eden ve Belediyemizin tasarrufu altındaki alanın da kullanım hakkı aynı müstecirlerin kullanımına verilecek olup müstecirlerden bu alanlarla ilgili ekstra ücret talep edilmeyecektir. Taşınmazlara ait Kapadokya Alan Başkanlığı’nın 18.08.2020 tarihli “Onarım Ön İzin Belgesi” doğrultusunda ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde tadilat ve tamirat çalışmaları kiracılar tarafından yapılacaktır. Bunun maliyeti kiracıya ait olup karşılığında ilk iki yıl kira bedeli alınmayacak ve sonraki yılların kira bedelleri aylık peşin olarak yatırılacaktır. Gecikme olması (yatırılmaması) halinde kira bedelleri 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. 6- İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 7- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İhale şartnamesi hafta içi her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Biriminde görülebilir ve ihaleye teklif verilebilmesi için aşağıda belirtilen dosya bedeli ile satın alınması zorunludur ilanen duyurulur.