ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ İHALESİ

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ İHALESİ

Belediyemiz demirbaşına kayıtlı aşağıya bilgileri çıkarılan iş makinesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satılacaktır. 1- İhale 30.12.2020 tarihinde, saat 11:00 Belediyemiz Toplantı salonunda Belediyemiz İhale Komisyon (Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 2- İhale konusu iş makinesi belediyemiz kademesi önünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 3- İhale dosya bedeli 150,00 TL'dir. 4- İhaleye katılabilmek için; aşağıda istenilen belgeleri ihale saatinden önce komisyonumuza sunması şarttır: a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek (ikametgah); b) Geçici teminatı yatırmış olmak; c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi; d) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek; e) Belediyemiz mali hizmetler müdürlüğünden alacağı borcu yoktur yazısı 5- Satışı yapılacak iş makinesinin satış bedeli ihalenin onaylanmasına müteakip yasal süresi içerisinde peşin olarak yatırılacaktır. 6- İhaleye ait her türlü vergi resim ve harçlar ihale üzerinde kalan kişiye aittir. 7- İhaleye katılan iştirakçiler açık adresini ve ikametgahını ibraz edecek olup, ihaleye başkası adına katılan kişiler noter tasdikli vekaletini bildirmesi şarttır. 8- İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 9- Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İhale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Biriminde görülebileceği ilanen duyurulur.