Kurumsal Yapımız

Meclis Üyeleri

İsmail Genç

Belediye Başkanı

Hilmi Yazıcı

Meclis Üyesi

İsmail Çokal

Meclis Üyesi

Süleyman Ateş

Meclis Üyesi

Galip Yavuz

Meclis Üyesi

Hüseyin Özver

Meclis Üyesi

Adnan Bayraktar

Meclis Üyesi

Alaettin Tezcan

Meclis Üyesi

Naim Tatlı

Meclis Üyesi

Sedat Yenilmez

Meclis Üyesi

Birimlerimiz

Zabıta Amirliği

Kasabamızın ana caddeleri, bulvarları ve meydanlarında düzen, sağlık ve huzurun korunmasını sağlamak, 
Vatandaşın şikayetlerini takip ederek, şikayet hakkında tutanak tutmakta ve gerekli işlemleri yapmak, 
Belediye uyarı ve yasaklarına uymayan kişiler ve işyerleri hakkında mevzuatta belirtilen para cezalarını uygulanmak, 
Kasabamızda faaliyet gösteren işyerlerini ilgili mevzuatlara uygun olarak ruhsatlandırmak, 
Umumi yerlerin temizlik ve intizamını kontrol etmek, 
Hizmet erbabının sağlık yönünden kontrolü 
İlçemizde bulunan umuma mahsus yerlerle, gıda maddesi satışı yapan işyerleri öncelikli olmak üzere, tüm işyerlerinde devamlı olarak denetim ve kontrolleri yapmak, 
Cadde ve sokaklarda gelişi güzel çöp çıkartılmaması hususunda gerekli ilanlar yapılarak uymayanları ikaz etmek, 
Ayar ve ölçüler kanununa göre işlem yapmak, 
Belediye gelir kanununa göre izinsiz ve uygunsuz işgalleri engellemek ile görevlidir.

Yazı İşleri Müdürlüğü

Genel evrak kayıt ve dağıtımı,
Kurumsal yazışmaların yapılması,
Meclis ve Encümen Kararlarının kayıt altına alınması,
Personel ve Özlük İşleri hizmetlerinin yürütülmesi,
Özel Kalem hizmetlerinin yürütülmesi işlerini yürütmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bütçesinin hazırlanması,
Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi,
Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi,
Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili,
Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması,
Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi işlerini yürütmektedir.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Amirliği

Belediyeye ait tüm makine ve techizatın genel bakım onarım ve yenileme işlerinin bizzat kontrol ve takibini yapmak, 
Yeni alınması gerekli tüm makine ve teçhizatın tespitini yapmak, 
Logar ızgarası, korkuluk imal etmek, diğer müdürlüklerin yapılması gerekli görülen imalatlarını yapmak. 
Eskiyen ekonomik ömrünü dolduran tüm araç ve iş makina ve techizatın kayıtlardan düşülmesi ile ilgili gerekli prosüdürü yerine getirmek, 
Araç ve iş makinaların trafik tescil, plaka, vize vb gibi tüm resmi işlerini takip etmek, 
Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm park ,havuz orta refüj ve buna benzer yerlerdeki aydınlatma ve enerji ile ilgili tüm teknik işleri tamir bakım, yenileme ve yapma işlemini takip eümek, 
Elektrik ve enerjinin bulunduğu alanlarda tehlike arz edebilecek yerler ile ilgili gerekli önlemleri alır.Yönlendirme ve levhalarını takar koruma bantlarını oluşturur. 
Belediye ye ait tüm aydınlatma ve enerji kullanılan yerler ile ilgili saat ve panoların bakım ve tetkiklerini yapmak, 
Belediyeye ait bina ve tesislerdeki ahşap işlerini,mevcut olanların bakımını yapmak ile görevlidir.

Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemizin imar mevzuatı gereğince yerine getirmesi gereken Belediye ve Mücavir alan içersindeki alanların, halihazır Haritalarını yapmak ve yaptırmak, 
Belediye ve Mücavir Alan içindeki alanlarda, hedeflenen genel gelişime uygun olarak imar planları yapmak veya yaptırmak,
İmar Planlarını Uygulamak 
Her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek, 
Her türlü yapıyı inşaat aşamalarında denetlemek, 
Her türlü yapı projeleri -planları üretmek, 
Cadde, sokak, hane numara ve isimlendirme hizmetleri yürütmek, 
Belediyece yapılacak veya yaptırılacak her türlü inşaat işleri ile bordür, tretuvar yapımı, ve bunun gibi imalatların yapımı ve denetimini yapmak 
Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerini yapmak, 
Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası, yeni yol açılması, düzenlenmesi bakım ve onarım işlerini yapmak, 
Arazi su kanallarını kontrol etmek ve düzenlemek ile görevlidir.

Görev ve Yetkilerimiz

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38 MADDESİ ‘ne göre;

-Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.